Regulamentul campaniei de promovare a lecturii și jocului

 „Ziua în care avem timp”

 

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Campaniei

1.1. Organizatorul campaniei „Ziua în care avem timp” (denumită „Campania”) este S.C. Editura Gama S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, bulevardul Chimiei nr. 14, clădire birouri, aripa dreaptă, judeţul Iași, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1421/1994, având cod unic de înregistrare RO 5786996, cont RO68ACX00000008272860000, deschis la Unicredit Țiriac Bank SA, sucursala Iași, reprezentată legal prin Diana Mocanu, cu funcția de Director General, denumită „Organizator” sau „Editura Gama”.

1.2. Campania ZIUA ÎN CARE AVEM TIMP, o inițiativă inedită de promovare a lecturii și jocului, își propune să atragă cât mai mulți copii către lectură și joacă, în încercarea de a-i convinge că au la dispoziție o multitudine de posibilități de petrecere a timpului liber, dincolo de ecranele dispozitivelor electronice. Așadar, Editura Gama propune ca, în fiecare an, data de 2 decembrie să devină „Ziua în care avem timp”.

1.3. Scopul este orientarea copiilor (și implicit a părinților și cadrelor didactice) spre lectură și folosirea timpului liber într-un mod cât mai creativ cu putință, în direcția unei dezvoltări fizice și psihice cât mai armonioase.

1.4. Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” înseamnă toate și oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toți Participanții, în vigoare în orice moment pe parcursul desfășurării Campaniei. Regulamentul va fi adus la cunoștința publicului conform legislației în vigoare, fiind disponibil gratuit, începând cu data de 12.11.2018.

 

Art. 2. Temeiul legal

Regulamentul Campaniei este redactat în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 3. Durata Campaniei. Teritoriul Campaniei.

Campania se desfășoară pe teritoriul României, în două etape: a) Tombola Gaudeamus are loc în perioada 14-18 noiembrie; b) Concursul „Ziua în care avem timp” se desfășoară în perioada 2-10 decembrie.

 

Art. 4. Condiții de participare la campanie

4.1. La campanie poate participa orice persoană care îndeplinește cumulativ urmatoarele condiții: (i) a împlinit vârsta de 16 ani până la data de 12.11.2018. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii are vârsta sub 18 ani, acesta va fi îndreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinților sau al tutorelui legal; (ii) are domiciliul pe teritoriul României sau este rezident pe teritoriul României; (iii) nu este salariat și/sau colaborator al Organizatorului, nici nu este rudă sau afin ale/ai persoanelor menționate anterior, până la gradul IV inclusiv; (iv) deține un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate; (v)a urmat pașii descriși la art. 5, „Mecanismul campaniei”.

4.2. Prin înscrierea în campanie, Participanții confirmă în mod expres că: (i) au citit, au înțeles și acceptă termenii și condițiile Regulamentului; (ii) au obligativitatea respectării integrale a prevederilor prezentului Regulament și (iii) au înțeles și sunt de acord ca, în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului, premiile acordate să fie anulate.

 

Art. 5. Mecanismul Campaniei: alegerea și anunțarea câștigătorilor

 

5.1. Mecanismul Tombolei Gaudeamus

 

5.1.1. Tombola se va desfășura pe tot parcursul Târgului Internațional de Carte Gaudeamus, în perioada 14-18 noiembrie 2018: participanții la concurs sunt îndemnați să cumpere cărți, de la standul oricărei edituri prezente la târg, apoi să încarce pe Facebook o fotografie cu cărțile cumpărate, cu tag către EDITURA GAMA și hastagul #ZiuaInCareAvemTimp.

5.1.2. Fiecare Participant are dreptul să se înscrie o singură dată la tombolă.

5.1.3. Fiecare Participant trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute la art. 4 al prezentului Regulament.

5.1.4. Desemnarea câștigătorului se va face pe data de 21 noiembrie, prin tragere la sorți difuzată live pe pagina de Facebook a Editurii Gama. Premiul constă într-un pachet de cărți în valoare de 300 de lei (TVA inclus).

5.1.5. Validarea câștigătorului se face pe baza datelor personale menționate la art. 6 a prezentului Regulament.

5.1.6. Dacă Participantul desemnat câștigător va fi în imposibilitatea de a primi premiul, Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza o nouă extragere live, în ziua imediat următoare primirii răspunsului de refuz din partea câștigătorului inițial.

5.1.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a evita fraudarea tombolei concursului. În cazul constatării unor situații de fraudare, Organizatorul va descalifica Participantul și va invalida premiului câștigat prin fraudă.

5.1.8. Pe lângă orice alte cazuri de descalificare prevazute în Regulament, dacă Participantul câștigător nu comunică Organizatorului datele personale mentionate la art. 6 „Premiile” sau în cazul în care, ulterior comunicării, se dovedește că informațiile furnizate nu sunt adevărate și/sau că Participantul câștigător încalcă oricare dintre condițiile de participare la Campanie sau dintre dispozițiile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula premiul acordat și de a valida un alt câștigător, în condițiile prezentului Regulament.

 

5.2. Mecanismul concursului „Ziua în care avem timp”

 

5.2.1. Concursul „Ziua în care avem timp” se desfășoară în perioada 2-10 decembrie 2018. Se consideră înscrisă la concurs orice persoană care afișează pe pagina personală de Facebook o fotografie care ilustrează cum și-a petrecut ziua de 2 decembrie alături de familie departe de ecrane, cu tag către EDITURA GAMA și hastagul #ZiuaInCareAvemTimp.

* Menționăm că termenul de familie se referă și la familii monoparentale sau la familii formate din bunici și copii, alte rude apropiate, educatori sau activiști sociali.

5.2.2. Fiecare Participant are dreptul să se înscrie o singură dată la concurs.

5.2.3. Fiecare Participant trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute la art. 4 al prezentului Regulament.

5.2.4. Desemnarea câștigătorului se va face pe data de 11 decembrie, prin tragere la sorți difuzată live pe pagina de Facebook a Editurii Gama. Premiul constă într-un voucher în valoare de 500 de lei (TVA inclus), pe baza căruia Participantul desemnat câștigător, însoțit de maximum 3 membri ai familiei, își va petrece  weekendul 25-27 ianuarie într-o pensiune de la munte. Adresa exactă va fi comunicată de Organizator, la înmânarea premiului.

5.2.5. Validarea câștigătorului se face pe baza datelor personale menționate la art. 6 a prezentului Regulament.

5.2.6. Dacă Participantul desemnat câștigător va fi în imposibilitatea de a primi premiul, Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza o nouă extragere live, în ziua imediat următoare primirii răspunsului de refuz din partea câștigătorului inițial.

5.2.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a evita fraudarea tombolei concursului. În cazul constatării unor situații de fraudare, Organizatorul va descalifica Participantul și va invalida premiului câștigat prin fraudă.

5.1.8. Pe lângă orice alte cazuri de descalificare prevazute în Regulament, dacă Participantul câștigător nu comunică Organizatorului datele personale mentionate la art. 6 „Premiile” sau în cazul în care, ulterior comunicării, se dovedește că informațiile furnizate nu sunt adevărate și/sau că Participantul câștigător încalcă oricare dintre condițiile de participare la Campanie sau dintre dispozițiile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula premiul acordat și de a valida un alt câștigător, în condițiile prezentului Regulament.

 

Art. 6. Premiile

 

6.1. Validarea și ridicarea oricărui premiu de la Organizator se poate face numai în baza datelor personale comunicate de câștigători Organizatorului în termen de 48 de ore după ce au fost desemnați câștigatori și contactați de Organizator. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiilor către aceștia.

6.2. Premiile se oferă de Organizator în termen de 10 zile lucrătoare de la data desemnării câștigatorilor conform Regulamentului.

6.3. Predarea acestor premii se face după cum urmează:

(i) în cazul tombolei, cărțile vor fi livrate câștigătorului, fără niciun cost suplimentar, prin poștă, la adresa pe care acesta o va comunica Organizatorului; (ii) în cazul concursului, Participantului declarat câștigător i se vor da telefonic și prin e-mail toate informațiile necesare pentru a intra în posesia premiului.

 

Art. 7. Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

 

7.1. Prin participarea la campania „Ziua în care avem timp”, orice Participant își exprimă acordul ca toate datele cu caracter personal oferite Organizatorului: (i) să fie incluse în baza de date a SC EDITURA GAMA SRL, (ii) să fie prelucrate de Organizator, cu scopul de a determina câștigătorul tombolei și / sau concursului care se desfășoară în cadrul campaniei, conform Regulamentului.

7.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este „reclamă, marketing și publicitate”. Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator în baza acestui Regulament sunt: (i) pentru Participanți, id-ul de Facebook; (ii) pentru Participanții desemnați câștigători, numele și prenumele, adresa de domiciliu, data nașterii, seria și numărul actului de identitate, data emiterii și perioada de valabilitate a acestuia, numărul de telefon mobil, adresa de poștă electronică (e-mail).

7.3. Organizatorul prelucrează datele personale ale Participanților în vederea desemnării câștigătorilor, publicării numelor câștigătorilor și a premiilor acordate acestora, atribuirii de premii, precum și pentru a informa în legatură cu alte produse, servicii sau evenimente etc. (telefon, SMS, e-mail etc.). În conformitate cu prevederile art. 42, alin. 2, din OG nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, Organizatorul va face publice prin mijloace specifice numele câștigătorilor și premiile acordate.

7.4. Organizatorul are obligația să aplice toate măsurile adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

7.5. Datele cu caracter personal prelucrate în vederea desemnării câștigătorilor și atribuirii de premii sunt destinate utilizării de către Organizator și pot fi comunicate numai publicului larg prin afișarea numelui câștigătorilor premiilor acordate în cadrul Concursului, în temeiul legii.

7.6. Cu excepția cazurilor în care din Regulament rezultă permisiunea dezvăluirii și/sau transmiterii, Organizatorul are obligația să pastreze strictă confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale câștigătorilor,  urmând să le utilizeze numai în scopurile stabilite prin Regulament.

7.7. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele cu caracter personal pe care le-au furnizat în legătură cu participarea lor la Campanie să fie prelucrate în scop de marketing direct. În toate celelalte cazuri, Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor lor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

7.8. Participanții la Campanie au dreptul de a accesa, corecta și sterge datele lor personale. Mai mult, au dreptul de a limita procesarea de date, de a refuza anumite aspecte în ceea ce privește procesarea datelor lor personale. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții trebuie să trimită către SC EDITURA GAMA SRL o cerere scrisă, pe adresa de e-mail office@edituragama.ro.

7.9. Participanții se obligă să informeze Cat Music de îndată în cazul în care constată că unele date cu caracter personal furnizate sunt incorecte.

 

Art. 8. Publicarea Regulamentului

Regulamentul este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe pagina de internet a Editurii Gama, www.edituragama.ro.

 

Art. 9. Responsabilitate

9.1. Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale oricăror instituții în ceea ce privește premiile câștigate de către Participanți.

9.2. Organizatorul nu are nici o raspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de proprietatea premiilor după acordarea acestora.

9.3. Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la incapacitatea unor Participanți de a accesa pagina de Facebook a Editurii Gama sau site-ul www.edituragama.ro, nici nu va fi răspunzător pentru eventuale disfunctionalități apărute în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor terți, cum ar fi (dar fără a se limita la): distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

9.4. Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către Participanții desemnați câștigători.

9.5. Prin participarea la Campanie, Participanții declară și garantează faptul că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor instrucțiunilor Organizatorului, precum și tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.

 

Art. 10. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanții la Campanie, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, se vor soluționa de instanțele de judecată competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 11. Încetarea campaniei

Campania poate înceta în următoarele situații:

(i) împlinirea termenului pentru care a fost anunțată; (ii) apariția unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate; (iii) decizia unilaterală a Organizatorului.