REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Ce îți place să citești?”. PERIOADA 3-10 februarie 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Campaniei (denumit in cele  ce urmeaza  “Organizatorul”)  este EDITURA GAMA S.R.L., cu sediul in Iasi, Bulevardul Chimiei nr. 14, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/1421/1994, avand CUI RO 5786996, avand numar de operator de date cu caracter personal inscris in Registrul General al ANSPDCP.

1.2. Campania se va  derula  conform  prevederilor  prezentului  regulament  (denumit  in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe site-ul Organizatorului, www.edituragama.ro, in sectiunea Blog, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in  mod  absolut,  prevazuta,  controlata  ori  depasita  de  catre  acestia,  si  care  conduce  la neindeplinirea,  indeplinirea  necorespunzatoare  ori  la  intarzierea  executarii  prevederilor  prezentului Regulament. 

b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, se poate inscrie in concurs astfel: să lase un review la cartea preferată pe www.edituragama.ro și să posteze pe pagina de Facebook Editura Gama link-ul review-ului, prevăzut la art. 4.1 din Regulament;

     Conditii de participare :

Pentru a participa  la Concurs,  Participantii  trebuie  sa  indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei; 
  • sa respecte prevederile prezentului Regulament;

La concurs nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia acestora.

Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum si posibilitatea  folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni de marketing direct.

c) Să lase un review la cartea preferată pe www.edituragama.ro și să posteze pe pagina de Facebook Editura Gama link-ul review-ului.

d) « Premiu » – castigul oferit prin extragere Random.org.

In cadrul concursului vor fi acordate in total 10 premii in ordinea extragerii celor 10 castigatori, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament. Fiecare premiu va consta carti la alegere din colectiile Editurii Gama disponibile pe site-ul www.edituragama.ro. Valoarea totala a fiecarui premiului este 50 RON.

Valoarea totală a premiilor este de 500 RON.

e) “Random” – sistem electronic de extragere a castigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura in data de 12 februarie 2021 si va avea loc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in loc. Iasi, Bulevardul Chimiei nr. 14.

f) „Regulament” –  reprezinta  prezentul  document  organizatoric  al   concursului,  inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul are loc in perioada 3-10 februarie 2021.

3.2. Concursul se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata concursului si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acest concurs participantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conform urmatorului mecanism:

  • Să lase un review la cartea preferată pe www.edituragama.ro și să posteze pe pagina de Facebook Editura Gama link-ul review-ului.

Extragerea va avea loc la data de 12 februarie 2021 prin programul RANDOM. ORG ce va selecta aleatoriu 10 castigatori, precum si alte 10 rezerve.

Anuntarea castigatorilor va fi facuta pe pagina de facebook a Organizatorului «Editura Gama» in termen de maxim 5 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras prin Random.org nu raspunde la apelul Organizatorului, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care se va apela la prima rezerva extrasa.

Pentru asigurarea unei transparente a concursului, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare, pe pagina de facebook a Organizatorului «Editura Gama».  

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari pe e-mail sau telefonic intre Organizator si Castigator.

4.3 In cadrul acestui concurs nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.

4.4 Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese. 

4.5 Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in acest concurs, raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

SECTIUNEA 5: TAXE SI IMPOZITE

5.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu dispozitiile legii 227/2015 privind codul fiscal.

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CONCURSULUI

6.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant pe toata perioada concursului pe site-ul Organizatorului, www,edituragama.ro, in sectiunea Blog.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a concursului in orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare,  obligandu-se  totodata  sa  faca  publica  hotararea  sa  in  acest  sens  prin afisarea pe pe pagina de Facebook a Organizatorului «Editura Gama» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

7.1. In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date.

Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Concurs. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

Prin inscrierea la prezenta Concurs, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre  Operator pentru derularea acestei Concurs, in scopul inscrierii participantilor la prezenta Concurs, efectuarii extragerilor, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si in scopul informarii participantilor cu privire la produsele din portofoliul Editurii Gama prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: newsletter, SMS, email.

Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate mai jos este obligatorie pentru participarea la prezenta campanie.

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Adresa de e-mail;

(iii) Numar de telefon.

Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a participa la concurs.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurarii acestui concurs inainte de finalizarea lui sau atribuirii premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la concurs.

În cazul în care participantii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta participarea la prezenul concurs.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Prin inscrierea in prezentul concurs, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conform prezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Concursului;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor;

(iv) transmiterea de comunicări comerciale cu privire la produsele din portofoliul Editurii Gama prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: newsletter, SMS, email;

(v) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea, desfasurarea Concursului si acordarea premiilor, pentru apararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sau administrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului participantilor la prezentul Concurs, prin acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legale a Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre:

• Furnizori de servicii de curierat;

• Autoritatilor publicie, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului vor fi stocate pe durata acestuia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si, in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

(ii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;

• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:

• Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

• Prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb utilizarea lor;

• Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

• In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:

• Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant

• Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate

(vi) dreptul la opozitie – in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e) sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa: Mun Iasi, Bulevardul Chimiei nr. 14, Jud Iasi, fie prin transmiterea cererii la adresa de e-mail office@edituragama.ro.

7.8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei din domeniu.

SECTIUNEA 8: LITIGII

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor  fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile  implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

9.1. In  cazul  aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a)  din  prezentul Regulament,  daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului,  Organizatorul  va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care  aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

SECTIUNEA 10: DIVERSE

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui Concurs, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. 

10.2. Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la concurs, Participantii accepta ca datele  lor comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului.

10.3. Concursul se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

10.4. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

10.5. Prin inscrierea la acest concurs, participantii, precum si toti cei implicati in acest concurs sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

10.6 Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe e-mail la adresa office@edituragama.ro sau la adresa punctului nostru de lucru: Bulevardul Chimiei nr. 14, Iasi, pana la data extragerii. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Facebook Comments

Recomandări

Editura Gama

De peste 20 de ani, una dintre cele mai apreciate, exigente și creative edituri pentru copii din România. Preocuparea permanentă pentru „educația prin joc” și încercarea neobosită de a oferi titluri de cărți pentru copii deopotrivă atractive și utile, în ediții minuțios îngrijite, ne-au atras aprecierea părinților, educatorilor și profesorilor.

Articole similare